ANA SAYFAHAKKIMIZDADANIŞMANLIKDESTEK MERKEZİİLETİŞİM

Logo Mali Müşavir 2

Genel Muhasebe sistemi güçlü ve esnek bir finansal kayıt ve kontrol sistemidir. Son yasal düzenlemelere tümüyle uygun yapıdadır. Standart hesap planı kendiliğinden oluşur, alt hesaplar istenildiği gibi açılabilir;

Ürünün Dökümanları
» ürün broşürü
TIGER İle İleri Teknoloji Ve Özel Çözümler...
Genel Muhasebe

·  Hesaplara çalışma şekli parametreleri verilebilir. Örneğin stoklu bir hesaba miktar, çek/senetli bir hesaba vade, ciro tarihi gibi ek bilgiler de mahsup işlemleri sırasında kaydedilir. Böylece diğer program bölümlerine gerek kalmadan, yalnızca muhasebeden tüm defter ve dökümleri almak mümkün olmaktadır.

 ·  Fişlere numara veya tarihe göre ulaşılabilir. Çalışmayı hızlandıran, fiş bakiyesini tek tuşla girme, satır kopyalama gibi özellikler vardır.

·  Bir fişte çalışırken, fişi kapatmadan programın diğer bölümlerini veya bir başka fişi inceleme, değiştirme olanakları vardır.

·  Programın diğer bölümleriyle birlikte çalışarak muhasebeleştirme sırasında stok, fatura, cari hesap, çek/senet, banka, ve nakit kasa hareketlerine karşılık gelen tahsil, tediye ve mahsuplann otomatik oluşmasını sağlar.

·  Kasa Defteri, Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Kambiyo Senetleri Defteri gibi resmi defterleri yasalara uygun biçimde döker.

·  Genel mizan, aylık mizan ve iki tarih arası mizan istenilen hesap düzeyinde ve aralığında alınabilir.

·  Yeni yasal düzenlemelerle alınması zorunlu hale getirilen mali tablolardan Bilanço, Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti tablolarını yasaların öngördüğü düzeyde ve ayrıntıda döker.

Sabit Kıymetler

·  Sabit kıymetlere ait kartlar da bu bölümde açılır. Kartları şirkete özgü sınıflara ve bölümlere göre gruplandırmak mümkündür.

·  Ödenen KDV'nin beyannameye yansıyan detayları her malzeme için ayrı ayrı tanımlanabilir. Yine her malzeme için amortisman türü (normal, azalan bakiyeler) ayrı ayrı izlenebilir.

·  Sabit kıymet alımı faturaları, fatura bölümünden işlenir. Bu tür faturalardaki KDV hesaplamaları mevzuata uygun biçimde yapılır.

·  Sabit kıymetlere ait her yıl ve yıl içinde istenen dönemlerde amortisman ve degerleme tahukkuku yapılabilir. Aylık amortisman raporlarını demirbaşların giriş tarihlerine göre yapmak mümkündür. Aynca demirbaşların geçmiş dönemlerden gelen indirilecek KDV matrahı ve KDV'si, otomatik olarak KDV beyannamesine yansır

Bordro

Bordro küçük ve orta ölçekli şirketlerin sigortalı personelinin olduğu kadar standart uygulamadan farklılık gösteren maden, deniz, basın yayın işkollarında çalışan ve yabancı uyruklu işçi çalıştıran şirketlerin ihtiyaçlarını da tam olarak karşılıyor. Ürün tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ve mevsimlik işçi çalıştıran firmaların da personel yönetimi konusundaki gereksinimlerine cevap veriyor. Tüm yasal prosedürlerin ve raporların otomasyonu ve personel ile ilgili sicil bilgilerinin bilgisayar ortamında derlenmesi yöneticilere stratejik isler için daha çok zaman ayırma olanağı tanıyor.

Genel Özellikler

Sicil kartlarında personele ait detaylı bilginin yanı sıra fotoğraf gibi görsel kayıtlar da tutulabilir.

 • İşten ayrılmış personelin kayıtları eski personel bölümünde hiçbir değişikliğe uğramadan saklanır. Böylece eski personel işe geri alınırken işlemlerin aynı sicil kartından ve aynı sicil numarası ile takip edilmesi sağlanır.
 • Çalışanlara ve aile bireylerine ait sağlık bilgilerinin takibi yapılır.
 • Personele ait 6 aylık ya da günlük vizite kağıdı basılabildiği gibi, ana-baba, eş ve çocuk için de özel vizite formları basılır.
 • Personele ait özel sigorta işlemleri de program içinden takip edilip, puantaj hesaplarına yansıtılabilir.
 • Firma kendi yapısına uygun şekilde mesai, sosyal yardım, ek ödeme ve kesinti tanımlayabilir.
 • Değişen kanun bilgileri, çalışma parametreleri ve bordro parametreleri tarih kontrollü olarak saklanır ve geçmişe yönelik hesaplamalar aynı kalır. Personelin bugüne kadar firmanın hangi bölüm ve işyerlerinde çalıştığının takibi yapılır.
 • Program gerekli bağlantılar sağlandığında bütün personel devam takip sistemleri ile çalışır.
 • Ücret hesaplamaları netten brüte veya brütten nete doğru olarak hesaplanır.
 • Bir ay içinde birden fazla bordro (ek ödeme, ikramiye, ücret v.b.) hazırlanabilir, bordro dökümleri ayrı veya birlikte alınabilir.
 • Asgari ücretin SSK taban matrahının altında kalması durumunda yapılacak hesaplamalar ve bunun bordroya yansıtılması program tarafindan otomatik olarak yapılır.
 • Personel ödemeleri masraf merkezlerine göre izlenip, muhasebeleştirilir.
 • Personele ait puantaj kartları puantaj öndeğerleri ve hesap şablonları kullanılarak kolay, hızlı ve hatasız bir şekilde oluşturulur.
 • Resmi dairelere verilmesi gereken tüm evraklar program tarafından basılır. Bu evrakların bir kısmı LOGO tarafından matbu olarak müşterilerimize sağlanmaktadır.

Personele verilecek olan borçları özelliklerine göre tanımlamak, personelin aldığı borçları/avansları takip etmek mümkündür.

Büro Yönetimi

Mali Müşavir Büro Yönetimi Modülü , Mali Müşavir bürolarının müşterileri ile olan ilişkilerini ve dahili işlemlerini detaylı bir şekilde takip edebilmeleri ve sorgulayabilmeleri için tasarlanmıştır.

·  Mükellef tanımları yapılır. Mükellefler ile ilgili raporlar mevcuttur.

·  Tüm tahhakkuk fişleri ve bunların ödeme fişleri girilebilir. Mükellef bazında tahakkuk işleminin ödeme fişleriyle birebir kapatılması ve taksitlendirilebilmesi yapılabilir. Bu işlemler ile ilgili raporlar alınabilir.

·  Serbest Meslek Defteri tutulabilir. Fatura ve Serbest Meslek Makbuzu , Nakit Tahsilat ve Gider Fişi kesilebilir. Kesilen serbest meslek makbuzları sonucunda borçlanan cari hesabın borcunu kapatması için kullanılacak Tahsilat Makbuzu kesilebilir.

·  Modülde müşavirler tarafından çok kullanılan formlar tanımlanmıştır. Örneğin oda ile ilgili yazışma formlarının örneği ve mükellef ile yapılan sözleşmelerin örneği gibi.

·  Takvim ve ajanda fonksiyonları bulunur. Müşavirler için tasarlanmış detaylı bir organizer ve raporlama aracı olan hatırlatıcı müşavirin kendisi ve mükellefleri ile ilgili hatırlanması gereken vergi dönemlerini ve kişisel bilgilerini periyodik olarak hatırlatılır ve bunlar ile ilgili raporların alınmasını sağlar.

·  Stopaj Listesi Raporu ve Tevkifat Listesi Raporu alınabilir.

·  Document Manager ile her mükellefin şahsi veya genel dökümanlarına kolay erişim sağlanır.

·  Yılık resmi takvim ve vergiler LOGO web sitesinden kolay bir şekilde download edilebilir.

·  Logo Beyanname programına erişim mümkündür.

LOGO Beyanname

Logo Beyanname KDV 1 ve 2, Muhtasar, Geçici Vergi beyannamelerinin bilgisayar ortamında hazırlanarak, Windows’un tanıdığı her türlü printer vasıtası ile optik formlar üzerine çıktı alınmasına yarayan bir yardımcı programdır.

LKS setleri ile entegre olarak çalışan Logo Beyanname’de hazırlanan tüm beyannamelerin elektronik ortamda saklanabilir.